Nông nghiệp

2,500,000/m2 12,518m2
Xã Phú Đông
1,900,000/m2 1,278m2
Xã Phước Khánh
7,900,000/m2 4,526m2
Xã Phước Khánh